REALIZACJA INWESTYCJI

 • Kierowanie robotami budowlanymi przez Kierownika Budowy posiadającego Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wpisanego na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Pełnienie funkcji inwestora zastępczego;
 • Pełnienie funkcji koordynatora realizacji inwestycji;
 • Koordynacja prac wykończeniowych najemców w obiektach handlowych i biurowych zgodnie ze standardami narzuconymi przez najemców w porozumieniu z właścicielem obiektu, w tym przygotowywanie umów, harmonogramów prac, budżetów, kosztorysów, rozliczeń częściowych i końcowych.
 • Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • Kontrola harmonogramu, kosztów i budżetu inwestycji;
 • Kontrola zgodności wykonywanych robót z umowami o roboty budowlane;
 • Sporządzanie pism, przygotowywanie, negocjowanie umów z podwykonawcami w zakresie technicznym oraz w porozumieniu z prawnikiem w zakresie formalno – prawnym;
 • Organizacja przetargów na wybór podwykonawców poszczególnych zakresów prac;
 • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej projektów branżowych;
 • Kompletowanie dokumentów odbiorowych do pozwolenia na użytkowanie;
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej;
 • Rozliczenia końcowe realizacji inwestycji.

Kontakt:


Doradztwo Budowlane i Energetyczne
tel. +48 503 696 499
e-mail: biuro@dbie.pl

ul. Mickiewicza 10, 30-340 Stary Sącz