PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

 • Projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze;
 • Projekty wielobranżowe;
 • Aranżacje wnętrz;
 • Koordynacja prac projektowych i uzgodnień administracyjnych;
 • Inwentaryzacje budowlane;
 • Ekspertyzy techniczne budowlane;
 • Uzgodnienia i decyzje administracyjne;
 • Opracowanie i prowadzenie procedury przetargowej w zamówieniach publicznych i prywatnych;
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – STWiOR;
 • Specyfikacje istotnych warunków zamówienia – SIWZ;
 • Kosztorysy inwestorskie – szacowanie wartości kosztorysowej inwestycji budowlanej;
 • Kosztorysy ofertowe wielobranżowe;
 • Przedmiary robót;
 • Analiza możliwości obniżenia kosztów inwestycji, przedstawienie alternatywnych rozwiązań dla projektu budowlanego i wykonawczego;
 • Pomoc w wyborze wykonawców;
 • Umowy o roboty budowlane dla GW i podwykonawców;
 • Harmonogramy i budżety inwestycji;
 • Kalkulacje kosztów budowy domów pasywnych i energooszczędnych z możliwością dopłaty do kredytu z programu NFOŚiGW;
 • Audyty energetyczne i remontowe (premia termomodernizacyjna i remontowa);
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej.

REALIZACJA INWESTYCJI

 • Kierowanie robotami budowlanymi przez Kierownika Budowy posiadającego Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wpisanego na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Pełnienie funkcji inwestora zastępczego;
 • Pełnienie funkcji koordynatora realizacji inwestycji;
 • Koordynacja prac wykończeniowych najemców w obiektach handlowych i biurowych zgodnie ze standardami narzuconymi przez najemców w porozumieniu z
 • właścicielem obiektu, w tym przygotowywanie umów, harmonogramów prac, budżetów, kosztorysów, rozliczeń częściowych i końcowych.
 • Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • Kontrola harmonogramu, kosztów i budżetu inwestycji;
 • Kontrola zgodności wykonywanych robót z umowami o roboty budowlane;
 • Sporządzanie pism, przygotowywanie, negocjowanie umów z podwykonawcami w zakresie technicznym oraz w porozumieniu z prawnikiem w zakresie formalno – prawnym;
 • Organizacja przetargów na wybór podwykonawców poszczególnych zakresów prac;
 • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej projektów branżowych;
 • Kompletowanie dokumentów odbiorowych do pozwolenia na użytkowanie;
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej;
 • Rozliczenia końcowe realizacji inwestycji.

PONADTO OFERUJEMY

 • Profesjonalne odbiory mieszkań, domów i lokali od developerów wraz z przygotowaniem protokołu odbioru uwzględniającego wykryte usterki i wady;
 • Przeglądy okresowe stanów technicznych obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego;
 • Przeglądy gwarancyjne pod koniec okresów gwarancji;
 • Inwentaryzacje budowlane;
 • Kalkulacje kosztów budowy domów pasywnych i energooszczędnych z możliwością dopłaty do kredytu z programu NFOŚiGW;
 • Audyty energetyczne i remontowe (premia termomodernizacyjna i remontowa);
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej;
 • Badania termowizyjne z opisem stanu technicznego obiektu.

Kontakt:


Doradztwo Budowlane i Energetyczne
tel. +48 503 696 499
e-mail: biuro@dbie.pl

ul. Mickiewicza 10, 30-340 Stary Sącz